1.    Sąvokos

Aukciono organizatorius (Organizatorius) – UAB „Miško aukcionas“, juridinio asmens kodas 303076369, adresas: Vingrių g. 13-40, Vilnius.

Aukcionas – tai aukcionas, kurį Aukciono organizatorius organizuoja per Sistemą, siekiant nustatyti Laimėtoją, įgyjantį teisę pasirašyti Pardavimo sutartį ir įsigyti Turtą.

Aukciono mokestis (Aukciono laimėtojo mokestis) - Aukciono sistemoje nurodytas Aukciono organizatoriaus atlyginimas, mokamas Aukciono laimėtojo.

Dalyvis – tai Aukcione dalyvaujantis fizinis arba juridinis asmuo.

Minimali pardavimo kaina – kai kuriems Aukcionams gali būti nustatoma minimali pardavimo kaina, tai kaina kurios nepasiekus Aukcionas laikomas neįvykusiu ir gali būti skelbiamas iš naujo.

Galutinė pirkimo kaina – tai didžiausia Aukciono metu už Turtą pasiūlyta kaina, kurią Aukciono organizatorius priima pagal šias Taisykles.

Pradinė kaina – tai Turto kaina, kurią iki Aukciono pradžios Aukciono sistemoje paskelbia Aukciono organizatorius.

Preliminarioji sutartis – tai konkretaus Turto pardavimo preliminarioji sutartis, su kurios projektu galima susipažinti Aukciono sistemoje iki Aukciono paskelbimo, jei Aukciono organizatorius nusprendžia, kad gali reikėti pasirašyti Preliminariąją sutartį.

Turtas – tai miškų ūkio, žemės ūkio arba kitos paskirties sklypai, taip pat miškas išsikirtimui arba mediena, priklausantis Aukciono organizatoriui arba tretiesiems asmenims, sudariusiems Pardavimo Aukcione sutartį.

Turto savininkas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs su Aukciono organizatoriumi Pardavimo aukcione sutartį.

Aukciono Sistema (Sistema) – tai interneto puslapis (www.miskoaukcionas.lt), kuriame yra pateikta informacija apie Turtą, ir per kurį yra vykdomas Aukcionas.

Taisyklės – tai šios Aukciono taisyklės, su kuriomis sutiko Dalyvis.

Pardavimo sutartis – tai pirkimo-pardavimo sutartis, kurią pasirašo Turto savininkas ir Turtą perkantis asmuo.

Pradžios diena – tai diena, kada Aukciono organizatorius pradeda Turto Aukcioną Sistemoje ir Dalyviai gali pradėti teikti kainos pasiūlymus.

Pabaigos diena – tai diena, kada Aukcionas baigiasi, statymai nebepriimami ir paskelbiamas laimėtojas.

Laimėtojas – tai didžiausią kainą už atitinkamą Turtą pasiūlęs Dalyvis, kurį Aukciono organizatorius nustato pagal šias Taisykles, arba Dalyvis, kuris įgyja teisę sudaryti Pardavimo sutartį po to, kai didžiausią kainą pasiūlęs Dalyvis prarado tokią teisę pagal šias Taisykles.

 

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Aukciono sistema skirta padėti parduoti Turtą ir suteikti galimybę Dalyviams varžytis dėl nurodyto Turto įsigijimo.

2.2. Taisyklės reguliuoja Aukciono organizatoriaus ir Dalyvių santykius, susijusius su Aukciono sistemos naudojimu, Aukciono veikla, atsiskaitymo už Aukciono metu įsigytą turtą tvarka, pasiūlymų teikimu ir priėmimu, Pardavimo sutarties sudarymu ir kitais susijusiais klausimais. Jei Taisyklėse nenumatyta kitaip, Aukcionui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos.

2.3. Taisyklės kartu su pasirašytomis sutartimis, priedais, bei kita su Turtu susijusia ir Aukciono sistemoje pateikta informacija/dokumentais sudaro visą susitarimą tarp Aukciono organizatoriaus ir Dalyvio dėl šių Taisyklių dalyko ir pakeičia visus ankstesnius žodinius arba rašytinius pareiškimus, derybas, susitarimus ir įsipareigojimus dėl šiose Taisyklėse aptariamo dalyko.

2.4.  Dalyvis dalyvaudamas Aukcione aiškiai pripažįsta, kad perskaitė, suprato ir sutinka su visomis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

2.5.  Aukcionų atžvilgiu šios Taisyklės gali būti laikomos pagrindine kiekvienam Aukcionui taikoma sutartimi. Užbaigiant kiekvieną Aukcioną, tarp Turto savininko ir Laimėtojo bus sudaroma atskira Pardavimo sutartis bei visi reikiami dokumentai, susiję su nuosavybės teisės į Turtą perdavimu.

 

3. Turtas ir jo aprašymas

3.1. Aukcione siūlomas Turtas – tai miškų ūkio, žemės ūkio, ar kitos paskirties žemės sklypas, taip pat miškas išsikirtimui, taip pat medienos sandėliai. Turtas gali būti atpažįstamas pagal Sistemoje nurodytą unikalų numerį ir adresą. Informaciją apie Turto sudėtį, jo technines charakteristikas, taip pat nuotraukas ir kitus duomenis irgi galima rasti Aukciono Sistemos Turto aprašymo skiltyje. Aukciono organizatorius negarantuoja ir kitaip neužtikrina pateiktos informacijos tikslumo, išsamumo ir kokybės, jis neprivalo tokios informacijos atnaujinti ir nėra už ją atsakingas. Dalyvis pats turi tikrinti informaciją.

3.2. Dalyvis yra visiškai atsakingas už nepriklausomą Turto patikrinimą teisine, mokestine, aplinkosaugine, technine ir kita prasme, taip pat patikrinimo ataskaitų peržiūrą ir įvertinimą; nepriklausomą faktinę Turto patikrą, jo būklės patikrinimą, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) techninę būklę ir kokybę, siekiant įsitikinti, kad Turtas yra tinkamas naudoti ir atitinka Dalyvio lūkesčius / poreikius, taip pat atsako už Turto dokumentų analizę ir patikrinimą bei už bet kokias kitas galimas patikras.

3.3. Dalyviams rekomenduojama patiems atlikti Turto patikrą / patikrinimą vietoje ir patiems peržiūrėti visą, jų manymu, svarbią informaciją, įskaitant pateiktų taksoraščių atitikimą faktinei situacijai. Atitinkamos patikrinimo procedūros turi būti atliekamos iki Aukciono pabaigos. Turtas yra parduodamas tokios būklės, kokios jis buvo Pardavimo sutarties sudarymo metu.

3.4.  Aukciono organizatorius neatsako už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su galimais Turto trūkumais, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) trūkumus, kurie gali kilti dėl to, kad Turtas netenkina Dalyvio lūkesčių arba neatitinka trečiosios šalies pateiktos informacijos apie Turtą.

 

4.    Aukciono rūšis ir jo paskelbimas

4.1.  Aukcionas skelbiamas pateikiant su Turtu susijusią informaciją Aukciono sistemoje. Nuo Pradžios dienos Sistemoje bus skelbiama tokia informacija: Pradinė kaina, Aukciono trukmė, informacija apie Turtą, Pardavimo sutarties projektas ir/arba Preliminariosios sutarties projektas (taip pat žr. 8.1. p.).

4.2.  Aukciono organizatorius turi teisę savo nuožiūra iki Aukciono pabaigos dienos pateikti Sistemoje bet kokią papildomą informaciją / dokumentus apie Aukcioną ir Turtą.

 

5.    Aukciono vieta, jo trukmė, Turto Pradinė kaina

5.1.  Aukcionas organizuojamas per Aukciono Sistemą www.miskoaukcionas.lt elektroniniu būdu.

5.2.  Aukciono organizatorius bet kokiam konkretaus Turto Aukcionui gali taikyti skirtingus trukmės laikotarpius, atitinkamo Aukciono trukmę nurodydamas Aukciono Sistemos Turto aprašymo skiltyje.

5.3.  Aukcione siūlomo Turto Pradinę kainą Organizatorius nustato kiekvienu atveju atskirai, paskelbdamas tokią informaciją Aukciono sistemoje prie atitinkamo Turto aprašymo.

 

6.    Dalyvavimas Aukcione

6.1.  Aukcione gali dalyvauti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, užsiregistravęs Aukciono Sistemoje ir pasirašęs su Aukciono Organizatoriumi Dalyvavimo Aukcione sutartį.

 

7.    Aukciono procesas ir Laimėtojo paskelbimas

7.1.  Aukcionas yra galiojantis, jei nors vienas Dalyvis pateikia pasiūlymą Taisyklėse nustatyta tvarka ir jeigu yra pasiekta Minimali pardavimo kaina, jei ji buvo nustatyta.

7.2.  Dalyvis kiekvieną kainos pasiūlymą teikia prisijungdamas prie Sistemos ir paspausdamas pasirinktį teikti kainos pasiūlymą dėl atitinkamo Turto. Kiekvienas naujas kainos pasiūlymas turi būti didesnis už ankstesnįjį. Du Dalyviai negali teikti tokio paties kainos pasiūlymo to paties Turto atžvilgiu. Dalyvis, kuris pirmasis pateikia kainos pasiūlymą per Sistemą, yra laikomas pasiūlymą pateikusiu Dalyviu. Paskutinis kainos pasiūlymas bus nurodomas prie atitinkamo Turto aprašymo.

7.3.  Jei varžovas pasiūlo didesnę kainą, kiekvienas Dalyvis turi teisę vėl padidinti savo siūlomą kainą.

7.4.  Didžiausią kainą Aukcione pasiūlęs Dalyvis įsipareigoja ją mokėti.

7.5.  Jei naujas kainos pasiūlymas pateikiamas per 5 (penkias) minutes iki Aukciono pabaigos, Aukcionas yra automatiškai pratęsiamas dar 5 (penkioms) minutėms. Toks pratęsimų skaičius yra neribojamas ir tęsiamas tol, kol likus paskutinėms 5 (penkioms) minutėms iki Aukciono pabaigos nebepateikiamas nė vienas naujas kainos pasiūlymas.

7.6.  Aukcionas yra laikomas baigtu, kai pasibaigia jam skirtas laikas ir Aukciono Sistemoje pateikiamas pranešimas, kuris taip pat išsiunčiamas Dalyviams jų registruotais elektroninio pašto adresais.

7.7.  Dalyvis, kuris pateikia didžiausią kainos pasiūlymą Aukciono užbaigimo metu, yra laikomas Aukciono Laimėtoju.

7.8.  Pasibaigus Aukcionui, Laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas sumoka Aukciono mokestį Aukciono organizatoriui, jei buvo aiškiai pranešta apie Aukciono mokesčio taikymą konkretaus Aukciono aprašyme. Šis mokestis kartu yra ir rankpinigiai užtikrinantys sutarties vykdymą.

7.9.  Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Aukcioną nurodydamas objektyvią Aukciono nutraukimo priežastį.

 

8.    Pardavimo sutarties pasirašymas

8.1.  Laimėtojas privalo pasirašyti Pardavimo sutartį ir/arba Preliminariąją sutartį (jeigu ji turi būti pasirašyta) per Taisyklėse nustatytą laikotarpį. Pardavimo sutarties ir Preliminariosios sutarties (jeigu ji turi būti pasirašyta) projektas kiekvieno Turto atžvilgiu yra pateikiamas Aukciono sistemoje ne vėliau kaip Aukciono pradžios dieną. Jei pardavimo sutarties arba preliminariosios sutarties projektai nėra pateikti, naudojamos standartinės sutartys, patalpintos taisyklėse.

Preliminarioji sutartis; Stataus miško pirkimo-pardavimo sutartis.

8.2.  Laimėtojas privalo pasirašyti Pardavimo sutartį per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai jis buvo paskelbtas Aukciono Laimėtoju jei yra būtina informuoti trečiąsias šalis, kurios pagal taikomus įstatymus turi pirmumo teisę įsigyti Turtą įstatymuose nustatyta tvarka arba, jei Pardavimo sutartis gali būti pasirašyta tik gavus reikiamus leidimus iš valstybės institucijų. Kitais atvejais Laimėtojas privalo pasirašyti Pardavimo sutartį per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai jis buvo paskelbtas Aukciono Laimėtoju. Jei, Aukciono Organizatoriaus nuomone, yra būtina pasirašyti Preliminariąją sutartį, Laimėtojas privalo ją pasirašyti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai buvo paskelbtas Aukciono Laimėtoju. Jei Laimėtojui atstovauja fizinis asmuo, kuris turi pasirašyti Pardavimo sutartį Laimėtojo vardu, tuomet iki Pardavimo sutarties pasirašymo toks fizinis asmuo privalo pateikti visus reikiamus įrodymus, patvirtinančius tokias atstovavimo teises.

8.3.  Paskelbus Laimėtoją, trečiosioms šalims – kurios turi pirmumo teises pagal taikomus įstatymus pasiūloma pasinaudoti tokiomis teisėmis įstatymuose nustatyta tvarka. Jei tokia trečioji šalis pasinaudoja savo teise įsigyti Turtą, tuomet Preliminarioji sutartis (jei tokia pasirašoma) automatiškai tampa negaliojančia ir Pardavimo sutarties pasirašymas tampa negalimas. Šalys susitaria, kad jos nelaikys viena kitos atsakingomis už tai, kad Laimėtojas faktiškai negalėjo įsigyti Turto dėl trečiosios šalies sprendimo pasinaudoti savo pirmumo teise pagal taikomus įstatymus. Tokiu atveju Aukciono organizatorius grąžina Laimėtojui Aukciono laimėtojo mokestį per 5 (darbo) darbo dienas nuo Pardavimo sutarties pasirašymo su tokia trečiąja šalimi.

8.3.1. Jei Aukciono Sistemos registruotas narys, kuris nėra Aukciono Laimėtojas, pasinaudoja įstatymuose numatyta pirmumo teise įsigyti Aukcione parduodamą Turtą, Aukciono Organizatorius turi teisę nutraukti dalyvavimo aukcione sutartį.

8.4.   Aukciono organizatorius turi teisę atsisakyti pasirašyti Pardavimo sutartį ir (arba) Preliminariąją sutartį (jeigu ji turi būti pasirašyta) šiais atvejais:

8.4.1.  Nors Laimėtojas sutiko su Taisyklėmis ir patvirtino, kad atitinka nustatytus reikalavimus, jis nesilaiko reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (arba) Taisyklėse;

8.4.2. Aukciono Laimėtojui atstovauja fizinis asmuo, kuris nepateikė reikiamų įrodymų apie savo teises atstovauti Laimėtojui;

8.4.3. Egzistuoja kitos aplinkybės, neleidžiančios Aukciono Organizatoriui užmegzti dalykinių santykių su Laimėtoju.

8.5. Aukciono Organizatorius nekompensuoja Dalyviams, Laimėtojui ir (arba) trečiosioms šalims jokių išlaidų ir (arba) nuostolių, kuriuos pastarieji patyrė rengdamiesi Aukcionui bei jame dalyvaudami. Organizatorius nekompensuoja ir nemoka jokių palūkanų už Dalyvių (įskaitant Laimėtoją) sumokėtų lėšų gavimą ir laikymą.

8.6. Taisyklių 8.2 punkte nustatyti Pardavimo sutarties pasirašymo terminai nebus laikomi praleistais nei dėl Organizatoriaus kaltės, nei dėl Laimėtojo kaltės, jei Pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurias sukėlė institucijos ir (arba) pareigūnai, atsakingi už pažymėjimų ir (arba) kitų dokumentų, reikalingų tinkamam Pardavimo sutarties įforminimui ir notariniam patvirtinimui teisės aktuose nustatyta tvarka, išdavimą.

8.7. Tokiais atvejais, 8.2 punkte nurodytas terminas Aukciono Organizatoriaus nuožiūra yra pratęsiamas iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų, vadovaujantis protingumo principu. Jei per pratęstą laikotarpį Pardavimo sutarties sudarymui užkirtusios kelią aplinkybės nepasikeičia, Laimėtojas turi teisę a) susitarti dėl Pardavimo sutarties pasirašymo termino pratęsimo Pirkėjui priimtinam laikotarpiui, arba b) atsisakyti pasirašyti Pardavimo sutartį.

8.8. Jei Laimėtojas nusprendžia pasinaudoti teise atsisakyti pasirašyti Pardavimo sutartį 8.6. Taisyklių punkte nustatyta tvarka, tai nebus laikoma Laimėtojo padarytu Taisyklių pažeidimu, ir sumokėtas Aukciono Laimėtojo mokestis turės būti grąžintas Laimėtojui per 5 (penkias) darbo dienas nuo dienos, kada Laimėtojas pateikė rašytinį pranešimą Aukciono Organizatoriui.

8.9. Aukciono organizatorius elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Laimėtoją apie Pardavimo sutarties patvirtinimo datą ir laiką.

8.10. Jei Pardavimo sutartis arba Preliminarioji sutartis (jeigu ji turi būti pasirašyta) nėra pasirašoma per Taisyklėse nustatytą laikotarpį dėl priežasčių, už kurias atsakingas Laimėtojas, yra laikoma, kad Laimėtojas atsisakė savo teisės įsigyti Turtą.

8.11. Taisyklių 8.10 punkte nurodytu atveju, Pardavėjas siūlo parduoti Turtą tam Dalyviui, kuris Aukcione pateikė kitą didžiausios kainos pasiūlymą, jei tokia kaina yra ne mažesnė nei Minimali pardavimo kaina (jei tokia buvo nustatyta). Tokiu atveju, per 3 (tris) darbo dienas išsiunčiamas pranešimas Dalyviui, pateikusiam kitą didžiausios kainos pasiūlymą už Turtą, su siūlymu įsigyti Turtą už kainą, kurią jis pasiūlė Aukciono metu. Jei toks pasiūlymas yra pareikštas ir minėtas Dalyvis su juo sutinka per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo pasiūlymo pareiškimo, tuomet paskutinę didžiausią kainą pasiūlęs Dalyvis pasirašo Pardavimo sutartį ir Preliminariąją sutartį (jeigu ji turi būti pasirašyta) Taisyklių 8.1 punkte nustatyta tvarka.

8.12. Taisyklių 8.10 punkte nurodytu atveju Aukciono Laimėtojo mokestis  Laimėtojui negrąžinamas, o yra laikomas bauda, kurią Laimėtojas moka Aukciono organizatoriui kaip minimalių nuostolių, susijusių su Aukciono organizavimu ir vykdymu, atlyginimą. Jei šis mokestis nebuvo sumokėtas, Laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas privalo sumokėti dalyvavimo aukcione sutartyje numatytą minimalių nuostolių sumą, arba atlygina visus nuostolius, susijusius su Aukciono organizavimu ir vykdymu, jei jie yra didesni nei nustatyta minimali nuostolių suma. Jei Laimėtojas per nurodytą terminą šio mokesčio nesumoka, Laimėtojas šalinamas iš Aukciono sistemos ir nebegali dalyvauti kituose Aukcionuose, o Aukciono organizatorius kreipiasi į teismą ir savo teises gina LR teisės aktuose numatyta tvarka.8.13. Išlaidas, susijusias su nuosavybės teisių užregistravimu, taip pat visas kitas išlaidas, susijusias su notarinių veiksmų atlikimu ir neaptartas punkte 8.14 sumoka Pirkėjas.

8.14. Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo mokesčius notarui bei išlaidas už informacijos viešųjų registrų centriniuose duomenų bankuose patikrinimą apmoka Pirkėjas ir Pardavėjas lygiomis dalimis.

 

9. Galutinės pirkimo kainos sumokėjimas ir nuosavybės teisės perleidimas

9.1. Aukciono Laimėtojo sumokėtas Aukciono Laimėtojo mokestis nėra įtraukiamas į Pardavimo sutartyje nurodytą Turto kainą. Visą kainą Aukciono Laimėtojas sumoka per Pardavimo sutartyje nustatytą terminą arba per kitą laikotarpį, dėl kurio susitaria Šalys.

9.2. Jei kitaip nėra nustatyta Pardavimo sutartyje, nuosavybės teisė į Turtą perduodama po to, kai Laimėtojas sumoka Galutinę pirkimo kainą.

9.3. Laimėtojas tampa Turto savininku nuo to momento, kai pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas.

9.4. Perkant mišką išsikirtimui, į Aukciono sistemoje nurodytą Turto kainą yra įskaičiuotas 15% Gyventojų Pajamų mokestis (GPM) ir 5% miško infrastruktūros mokestis.

 

10. Aukciono pripažinimas neįvykusiu

10.1. Aukciono organizatorius turi teisę pripažinti Aukcioną neįvykusiu, esant tokioms aplinkybėms:

10.1.1. Aukcione nedalyvavo nė vienas Dalyvis;

10.1.2. Laimėtojas nesudarė Pardavimo sutarties ir (arba) Preliminariosios sutarties (jei ji turi būti sudaryta), taip pat jei Dalyvis, kuris Turto atžvilgiu pateikė kitą didžiausios kainos pasiūlymą per nustatytą laikotarpį nepareiškė noro įsigyti Turtą ir nesudarė Pardavimo sutarties, jei Dalyvio kaina yra ne mažesnė nei Minimali pardavimo kaina (jei tokia buvo nustatyta);

10.1.3. Laimėtojas nesumoka likusios kainos dalies ir (arba) nevykdo kitų veiksmų ir (arba) nepateikia dokumentų, kurių reikia, norint vykdyti Pardavimo sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka ir (arba) sąlygomis;

10.1.4. Pardavėjas vienašališkai atsisako pasirašyti Pardavimo sutartį ir (arba) Preliminariąją sutartį (jei ji turi būti sudaryta);

10.1.5. Dėl Aukciono metu iškilusių techninių nesklandumų Pardavėjas negali nustatyti Laimėtojo;

10.1.6. Nebuvo pasiekta Minimali pardavimo kaina;

10.1.7. Teismas pripažino Aukciono rezultatus negaliojančiais.

 

11. Ginčų sprendimas

11.1. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas yra sprendžiamas derybų keliu. Jei pastangos išspręsti ginčą derybomis yra nesėkmingos, ginčai sprendžiami miesto, kuriame yra Pardavėjo registruota buveinė, teismuose. Jei pagal taikomus įstatymus Dalyvis yra vartotojas, jis taip pat turi teisę teikti ieškinius teisme pagal savo gyvenamąją vietą.