Taisyklių atnaujinimai 01/02/2018

Atiktas dar vienas taisyklių ir sąlygų atnaujinimas, ištaisytos nedidelės loginės ir kitokios klaidos, papildyti keli punktai.

Pridėta sąvoka: 

Aukciono mokestis (Aukciono dalyvio mokestis) - Aukciono sistemoje nurodytas Aukciono organizatoriaus atlyginimas, mokamas Aukciono laimėtojo.

Pakeisti punktai: 

2.3. Taisyklės kartu su pasirašytomis sutartimis, priedais, bei kita su Turtu susijusia ir Aukciono sistemoje pateikta informacija/dokumentais sudaro visą susitarimą tarp Aukciono organizatoriaus ir Dalyvio dėl šių Taisyklių dalyko ir pakeičia visus ankstesnius žodinius arba rašytinius pareiškimus, derybas, susitarimus  ir įsipareigojimus dėl šiose Taisyklėse aptariamo dalyko.

7.8. Pasibaigus Aukcionui, Laimėtojas per 3 (tris) darbo dienas sumoka Aukciono mokestį Aukciono organizatoriui, jei buvo aiškiai pranešta apie Aukciono mokesčio taikymą konkretaus Aukciono aprašyme. Šis mokestis kartu yra ir rankpinigiai užtikrinantys sutarties vykdymą.

7.9. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Aukcioną nurodydamas objektyvią Aukciono nutraukimo priežastį.

8.1. Laimėtojas privalo pasirašyti Pardavimo sutartį ir/arba Preliminariąją sutartį (jeigu ji turi būti pasirašyta) per Taisyklėse nustatytą laikotarpį. Pardavimo sutarties ir Preliminariosios sutarties (jeigu ji turi būti pasirašyta) projektas kiekvieno Turto atžvilgiu yra pateikiamas Aukciono sistemoje ne vėliau kaip Aukciono pradžios dieną. Jei pardavimo sutarties arba preliminariosios sutarties projektai nėra pateikti, naudojamos standartinės sutartys, patalpintos www.miskoaukcionas.lt puslapyje.

8.13. Išlaidas, susijusias su nuosavybės teisių užregistravimu, taip pat visas kitas išlaidas, susijusias su notarinių veiksmų atlikimu ir neaptartas p. 8.14 sumoka Pirkėjas.

Pridėtas punktas:

9.4. Perkant mišką išsikirtimui, į Aukciono sistemoje nurodytą Turto kainą yra įskaičiuotas 15% Gyventojų Pajamų mokestis (GPM) ir 5% miško infrastruktūros mokestis.

Visas taisykles ir sąlygas rasite https://miskoaukcionas.lt/contents.php?show=terms 

Daugiau informacijos